MSH-企業郵件主機

服務說明:我方郵件服務禁止使用於寄送具廣告性質之信件,以及產生大量帳號用於註冊他方會員帳號獲取利益之使用方式。

MSH-LITE
 • 3,500 元 一年期
 • 5G (5000 MB) 總郵件空間
 • 10 個 信箱數量
 • 不支援 對應其他網址
 • 免費國際網址 網址
MSH-BIZ
 • 6,000 元 一年期
 • 15G (15000 MB) 總郵件空間
 • 70 個 信箱數量
 • 最多 3 個 對應其他網址
 • 免費國際網址 網址
MSH-PRO
 • 9,600 元 一年期
 • 25G (25000 MB) 總郵件空間
 • 150 個 信箱數量
 • 最多 5 個 對應其他網址
 • 免費國際網址 網址